Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 135/06) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06 i 18/06) Gradska skupština Grada Zagreba, na 43. sjednici, 18. prosinca 2008. donijela je

 

ODLUKU

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se odlukom propisuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa, te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Zagreba.

Članak 2.
Pojedini pojmovi u ovoj odluci imaju značenje kako je to utvrđeno propisima o zaštiti životinja.

Na kućne ljubimce koji pripadaju zaštićenim vrstama primjenjuju se i propisi o zaštiti prirode.

Opasni psi kao kućni ljubimci drže se pod uvjetima i na način utvrđen posebnim propisima.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 3.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je životinju držati sukladno propisima o zaštiti životinja, veterinarstvu, zaštiti prirode, javnom redu i miru, te odredbama ove odluke.

Članak 4.

Na području Grada Zagreba zabranjeno je držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (prilog 1.) koji je sastavni dio ove odluke.

Članak 5.

Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada, te čišćenje tih prostorija i prostora od fekalija kućnih ljubimaca zajednički utvrđuju suvlasnici zgrade, odnosno korisnici stanova uz suglasnost vlasnika.

U slučaju sumnje od izbijanja zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu osoba iz stavka 1. ovog članka provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

Članak 6.

Posjednik je dužan kontrolirati razmnožavanje kućnih ljubimaca i osigurati im odgovarajuće odnosno propisane uvjete držanja.

Načini kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca mogu biti: preventivno djelovanje, sterilizacija ili kastracija životinja.

Članak 7.

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je na javnim površinama, te u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika prostora, i uz odgovarajuće uvjete, osim ako ovom odlukom nije drugačije određeno.

Članak 8.

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na tržnicama, grobljima, dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim športskim terenima, kupalištima, te neograđenim dvorištima škola i vrtića i na drugim javnim površinama što će se označiti znakom s prekriženim likom psa.

Znakove iz stavka 1. ovog članka postavlja i održava Zagrebački holding d.o.o. - podružnica Zrinjevac.

Članak 9.

Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo javnoga gradskog prijevoza uz uvjete utvrđene posebnom gradskom odlukom.

Članak 10.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć osobama s posebnim potrebama.

Članak 11.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju na javnu površinu Grada Zagreba nositi pribor za čišćenje fekalija i očistiti svaku površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

Fekalije se odlažu u označene kante postavljene na javnim površinama.

Poslove postavljanja, održavanja i pražnjenja kanti za fekalije obavlja Zagrebački holding d.o.o. - podružnica Čistoća.

 

Držanje pasa

Članak 12.

Pas koji se drži u neograđenom dvorištu ili vrtu mora biti vezan lancem ili biti smješten u ograđenom prostoru koji će osigurati da se životinja neće moći samostalno udaljiti.

Posjednik ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od 3 m ili trostruke dužine životinje mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine lanca koristi se dužina povoljnija za životinju.

Ograđeni prostor iz stavka 1. ovog članka ne smije biti manji od minimalne površine utvrđene u prilogu 2., koji je sastavni dio ove odluke.

Članak 13.

Pas koji se drži u ograđenom dvorištu ili vrtu ne mora biti vezan, uz uvjet da ograda visinom i čvrstoćom osigurava sigurnost prolaznika.

Posjednik koji drži psa na način utvrđen u stavku 1. ovog članka mora na vidljivom mjestu, staviti oznaku koja upozorava na psa, te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima.

Članak 14.

Posjednik smije izvoditi psa na javne površine, te prostore i prostorije javne namjene ako je pas propisno označen i na povodcu.

Vlasnik opasnog psa smije izvoditi na javne površine, te prostore i prostorije javne namjene samo psa koji je na povodcu, označen mikročipom i s brnjicom.

Članak 15.

Iznimno od članka 14. stavka 1. ove odluke, psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor i odgovornost vlasnika na javnim površinama koje su obilježene znakom s likom psa i to:

1. na Dotrščini,

2. na Grmoščici,

3. na travnatoj površini omeđenoj Ulicom Hrvatske bratske zajednice s istoka i zapada, Ulicom grada Vukovara sa sjevera i Slavonskom avenijom s juga,

4. u Sesvetama, od cjevovoda, zapadnom stranom Savske ceste prema jugu do Rimskog puta,

5. na velikoj livadi, dijelu parka Maksimir sukladno odredbama Javne ustanove "Maksimir",

6. na zelenoj površini omeđenoj Maksimirskom cestom i Hondlovom,

7. na prostoru između Ulice Florijana Andrašeca i željezničke pruge,

8. na prostoru zapadno od Mandlove ulice na uglu s Maksimirskom,

9. na prostoru južno od Ljubljanske avenije u Prečkom,

10. na prostoru između Selske ceste, Ljubljanske avenije i Zadarske ulice,

11. u parku Ribnjak, na dijelu uz Zvonaričku i Degenovu ulicu,

12. na prostoru omeđenom Ksaverskom cestom, Radićevim šetalištem i Mirogojskom cestom,

13. na prostoru kod skretanja iz Avenije Većeslava Holjevca u Siget,

14. na prostoru sjeverno od Ulice Damira Tomljanovića Gavrana u Zapruđu,

15. na lijevoj i desnoj obali Save (inundacija),

16. u Sesvetama, sjeverno od ŠRC "Luka", uz potok Vuger,

17. na prostoru Brezovice u oteretnom kanalu Sava-Odra, zapadno od Brezovičke ceste prema Hrvatskom Leskovcu,

18. na prostoru Lastovske ulice uz Slavonsku aveniju (od Gruške do Avenije M. Držića),

19. na prostoru ispod petlje Slavonske avenije-Avenije Marina Držića,

20. na prostoru Nalješkovićeve, istočno od OŠ Marina Držića,

21. na prostoru između Priobalne ceste i Savskog nasipa,

22. na prostoru Jelenovca,

23. na produžetku ulice III. Retkovec, iza betonare,

24. na prostoru između Branimirove i željezničke pruge od Osječke do željezničke postaje u Čulincu, te od željezničke postaje u Čulincu do VII. Retkovca,

25. na prostoru Sesvetske Sopnice, zapadno od Vuger potoka, između mosta na Sopničkoj i mosta na Prelčevoj ulici,

26. na prostoru između zapadne strane Ulice Ljudevita Posavskog i Vuger potoka u predjelu izlaza zapadnog kraja ulice Rimski put,

27. na prostoru zapadno od Ulice Petra Zoranića u Sesvetama (Kobiljaku),

28. Dinarski put,

29. na prostoru između Ulice Ivane Brlić-Mažuranić i Trga Ivana Kukuljevića,

30. na prostoru između Ulica hrvatskih branitelja, Samoborske i Stenjevečke,

31. na prostoru između Šoljanove ulice i Ulice Drage Gervaisa,

32. na prostoru između Zagrebačke avenije i Jarunske ulice, omeđenom Štritofovom i Ulicom braće Domany, uz potok Črnomerec,

33. na prostoru uz Zagrebačku aveniju, od Petrovaradinske do Baranovićeve,

34. na prostoru tramvajskog okretišta na Vrbanima III,

35. na prostoru namijenjenom slobodnom držanju pasa između ulice Trnsko i Parka mladenaca,

36. livada iza Doma zdravlja Vrapče,

37. livada uz Aleju grada Bologne nasuprot Područnom uredu Susedgrad (prije benzinske crpke),

38. livada, ugao ulice Medpotoki i Sigetje (kod parkirališta GEC),

39. polovina parka iza zgrada u Ulici Side Košutić i Gospodske (pokraj reciklažnog dvorišta),

40. Medpotoki - Ulica kerestinečkih žrtava (križanje, desni dio),

41. livada između ulice Oranice i benzinske stanice u Vrapču na Ilici,

42. prostor na uglu ulice Male putine i Ladišine,

43. kod Ulice D. Krapeca (zelena površina kod škole).

Znakove iz stavka 1. ovog članka postavlja i održava Zagrebački holding d.o.o. - podružnica Zrinjevac.

Držanje mačaka

Članak 16.

Udruge za zaštitu životinja kojima gradsko upravno tijelo za komunalne poslove odobri postavljanje hranilišta za mačke na javnim površinama, dužne su mačke o kojima se skrbe kastrirati, cijepiti i očistiti od nametnika, te ih označiti u skladu s pravilima veterinarske struke.

U slučaju sumnje od izbijanja zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude zaštitu građana provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

Ako se udruga ne skrbi o mačkama na način utvrđen u stavku 1. ovog članka, hranilište će biti uklonjeno o trošku udruge.

III. POSTUPANJE S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 17.

Skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja osigurava Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu, te uz primjenu odgovarajuće opreme.

Posjednik izgubljene životinje dužan je obavijestiti Ustanovu o nestanku životinje u roku od 3 dana, a nestanak psa i osobi ovlaštenoj za vođenje upisnika pasa.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o nalasku obavijestiti Ustanovu i Informacijski centar i pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do smještanja u Ustanovu.

Članak 18.

Posjednik napuštene i izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja posjedniku ili smještanja u Ustanovu.

Posjednik napuštenog i izgubljenog psa dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini pas od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka vraćanja posjedniku, odnosno do odjave iz upisnika pasa.

Članak 19.

U Ustanovu se smještaju životinje sukladno propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu, i to:

- izgubljene životinje do vraćanja posjedniku,

- napuštene životinje kojima se ne može utvrditi posjednik u roku od 15 dana od dana smještanja u Ustanovu,

- životinje kojima posjednik ne može osigurati uvjete držanja u skladu s njihovim potrebama na neograničeno vrijeme.

Troškove smještanja životinja iz stavka 1. ovog članka snosi posjednik životinje, a troškovi smještanja životinja iz stavka 1. alineje 2. ovoga članka podmiruju se iz proračuna Grada Zagreba, osim ako se posjednik naknadno ne utvrdi.

Visinu naknade za smještanje životinja u Ustanovi koje snosi posjednik životinje utvrđuje Ustanova.

Članak 20.

Hvatanje i smještanje divljih životinja i zaštićenih divljih životinja s javnih površina osigurava Ustanova sukladno propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode i veterinarstvu, te uz primjenu odgovarajuće opreme.

Uhvaćena divlja životinja zalutala iz lovišta na području Grada Zagreba, odmah po hvatanju vraća se u lovište, osim ako nije uhvaćena divlja životinja za koju postoji opravdana sumnja da je opasna za širenje zaraznih bolesti s kojima se postupa u skladu s propisima iz veterinarstva i zaštite životinja.

Troškovi hvatanja i smještanja divlje životinje u Ustanovi podmirit će se iz proračuna Grada Zagreba, a troškove hvatanja životinje iz stavka 2. ovog članka snosi lovačko društvo zakupnik prava lova u lovištu u koje je životinja vraćena.

 

IV. NADZOR

Članak 21.

Nadzor nad provedbom ove odluke provode veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a nadzor nad provedbom članaka 8., 11. i 14. stavka 1. u odnosu na kretanje psa na povodcu, provodi komunalno redarstvo Grada Zagreba.

V. NOVČANE KAZNE

Članak 22.

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. izvede kućnog ljubimca na javne površine i prostore gdje je to zabranjeno (članak 8. stavak 1. odluke),

2. ne nosi pribor za čišćenje fekalija i ne očisti površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (članak 11. stavak 1. odluke),

3. izvede na javne površine psa bez povodca (članak 14. stavak 1. odluke).

Novčanom kaznom od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka 1. ovog članka nije navršila četrnaest godina života, ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika.

Članak 23.

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj odluci.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obavezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a koji pripadaju zaštićenim vrstama te koji su do dana stupanja na snagu ove odluke evidentirani u tijelu nadležnom za zaštitu prirode, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.

Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a koji ne pripadaju zaštićenim vrstama i koje se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke prijavi, radi evidentiranja gradskom upravnom tijelu nadležnom za zaštitu životinja, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.

Članak 25.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2009. i bit će objavljena u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 021-05/08-01/232

URBROJ: 251-01-04-08-8

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednica

Gradske skupštine

Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r.

PRILOG 1.

POPIS OPASNIH I POTECIJALNO OPASNIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA

1. SISAVCI (Mammalia)

1. 1. OPOSUMI (Didelphiomorphia)

- sjevernoamerički oposum (Didelphis virginiana)

1. 2. ZVJEROLIKI TOBOLČARI (Dasyuromorphia)

- porodica: tobolčarske mačake (Dasyuridae)

1. 3. DVOSJEKUTIĆNJACI (Diprotodontia)

- veliki crveni klokan (Macropus rufus)

- istočni sivi klokan (Macropus giganteus)

- zapadni sivi klokan (Macropus fuliginosus)

- Macropus robustus

1. 4. KREZUBICE (Xenarthra)

- porodica: ljenivci (Bradypodidae)

- porodica: mravojedi (Myrmecophagidae)

1. 5. MAJMUNI (Primates)

- potporodica: majmuni urlikavci (Alouattinae)

- potporodica: majmuni hvataši i vunasti majmuni (Atelinae)

- rod: kapucini (Cebidae)

- porodica: psoglavi majmuni (Cercopithecidae)

- porodica: giboni (Hylobatidae)

- porodica: čovjekoliki majmuni (Hominidae ili Pongidae)

1. 6. ZVIJERI (Carnivora)

- porodica: psi (Canidae) - izuzev domaćeg psa

- porodica: mačke (Felidae) - ne uključuje domaću mačku

- gepard (Acinonyx jubatus)

- pustinjski ris (Caracal caracal)

- serval (Leptailurus serval)

- rod: risevi (Lynx)

- zlatna mačka (Profelis aurata)

- puma (Puma concolor)

- oblačasti leopard (Neofelis nebulosa)

- rod: Panthera

- snježni leopard (Uncia uncia)

- porodica: hijene (Hyaenidae)

- porodica: kune (Mustelidae)

- medojed (Mellivora capensis)

- potporodica: smrdljivci (Mephitinae)

- žderonja ili divovska kuna (Gulo gulo)

- porodica: rakuni (Procyonidae)

- porodica: medvjedi (Ursidae)

1. 7. SLONOVI (Proboscidea)

- sve vrste

1. 8. NEPARNOPRSTAŠI (Perissodactyla)

- sve vrste osim domaćih konja, domaćih magaraca i njihovih križanaca

1.9. PARNOPRSTAŠI (Artiodactyla)

- porodica: svinje (Suidae) - osim patuljastih pasmina svinje

- porodica: pekariji (Tayassuidae)

- porodica: vodenkonji (Hippopotamidae)

- porodica: deve (Camelidae)

- porodica: žirafe (Giraffidae)

- porodica: jeleni (Cervidae)

- porodica: šupljorošci (Bovidae) - izuzev domaćih ovaca, domaćih koza i domaćih goveda)

 

2. PTICE (Aves)

2. 1. Struthioniformes

- noj (Struthio camelus)

- emu (Dromaius novaehollandiae)

- rod: nandui (Rhea)

- rod: kazuari (Casuarius)

2. 2. RODARICE (Ciconiiformes)

- divovska čaplja (Ardea goliath)

- rod: Ephippiorhynchus

- rod: marabui (Leptoptilos)

2. 3. ŽDRALOVKE (Gruiformes)

- sve vrste

2. 4. SOKOLOVKE ili GRABLJIVICE (Falconiformes)

- porodica: Cathartidae

- porodica: kostoberine (Pandionidae)

- porodica: orlovi i jastrebovi (Accipitridae) - izuzev treniranih ptica koje se koriste za sokolarenje

2. 5. SOVE (Strigiformes)

- rod: ušare (Bubo)

- rod: Ketupa

- snježna sova (Nyctea scandiaca)

- rod: Scotopelia

- rod: Strix

- rod: Ninox

2. 6. SMRDOVRANE (Coraciiformes)

- rod: pozemni kljunorošci (Bucorvus)

 

3. GMAZOVI (Reptilia)

3. 1. TUATARE ili PILASTI PREMOSNICI (Rhynchocephalia)

- sve vrste

3. 2. KROKODILI (Crocodylia)

- sve vrste

3. 3. KORNJAČE (Chelonia ili Testudines)

- papagajska kornjača (Macrochelys ili Macroclemmys temmincki)

- nasrtljiva kornjača (Chelydra serpentina)

3. 4. LJUSKAVCI (Squamata)

- ZMIJE (Serpentes ili Ophidia)

- porodica: boe i pitoni (Boidae) - sve vrste koje mogu narasti dulje od 1,5 m

- porodica: guževi (Colubridae) - samo otrovne vrste

- porodica: otrovni guževi ili guje (Elapidae)

- porodica: ljutice (Viperidae)

- porodica: morske zmije (Hydrophiidae)

- porodica: jamičarke (Crotalidae)

- GUŠTERI (Sauria ili Lacertilia)

- porodica: otrovni bradavičari (Helodermatidae)

- porodica: varani (Varanidae) - samo vrste koje mogu narasti duže od 100 cm

 

4. VODOZEMCI (Amphibia)

4. 1. REPAŠI (Urodela ili Caudata)

- porodica: divovski daždevnjaci (Cryptobranchidae)

4. 2. ŽABE I GUBAVICE (Anura)

- porodica: otrovne žabe (Dendrobatidae)

- afrička bikovska žaba (Pyxicephalus adspersus)

- porodica: gubavice (Bufonidae), divovska gubavica (Bufo marinus)

 

5. BESKRALJEŠNJACI

- MEKUŠCI (Mollusca)

- plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa)

- KUKCI (Insecta)

- sve vrste mrava i termita

- STONOGE (Chilopoda)

- porodica: Scolopendridae

- PAUČNJACI (Arachnida)

- sve otrovne vrste

 

PRILOG 2

 

Minimalna površina ograđenih prostora za pse

MASA PASA (kg)

MINIMALNA POVRŠINA (m²)

MINIMALNA VISINA (natkriveni, m)

MINIMALNA ŠIRINA (m)

do 24 kg

6,0

1,8

2,0

25-28 kg

7,0

1,8

2,0

29-32 kg

8,0

1,8

2,0

od 32 kg i više

8,5

1,8

2,0

 

Minimalna površina ograđenih prostora (m²) u kojim boravi veći broj pasa

Broj pasa u prostoru

Min. površina - psi težine do 16 kg

Min. površina - psi težine od 17 do 28 kg

Min. površina - psi teži od 28 kg

2

7,5

10

13

3

10,0

13

17

4

12,0

15

20

5

14,0

18

24

6

16,0

20

27

7

17,5

22

29

8

19,5

24

32

9

21

26

35

10

23

28

37

U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa različitih masa, veličina može biti manja za 15% od propisane uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće mase.

 

Veličina pseće kućice (širina x dubina x visina) u cm

Veličina psa - visina pleća u cm

Veličina kućice

do 55 cm

100 x 60 x 55

od 56 do 65 cm

150 x 100 x 70

od 65 cm i više

170-180 x 120 x 85